ریتم در عکاسی چیست


ریتم در عکاسی چیست

کلمه ریتم با تکرار ارتباط مستقیم دارد ، ریتم عبارت است از : تکرار هر گونه شکل، رنگ، موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین. انسان خود را با ریتم های گوناگون طبیعت هماهنگ ساخته مانند: ریتم شب و روز این ریتم های ممتد و تکراری، در حقیقت منشا ادراک زندگی است که در آثار هنری انعکاس می یابد. در بین هنرها، ریتم در هنر موسیقیایی نمود بالایی دارد. در واقع موسیقی چیزی جز ریتم های مختلف نیست.

ریتم یکی از عناصر بصری است، در تمام رشته های هنرهای تجسمی، مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد. زمانی که عناصری شبیه هم با فاصله های مرتب، تکرار شوند، ترکیبی ریتمیک بوجود می آید. ریتم میتواند متضاد و یا متفاوت باشد، که باعث پویایی تصویر میشود. علاوه بر القاء نظم و ترتیب، نوعی تنوع و راحتی بصری در مقابل خشکی و سردی یکنواختی ایجاد می کنند. وجود ریتم های مشابه و متضاد باعث ایجاد حس وحدت در یک اثر هنری می شوند.

 

rhythm in photography 225x300 - ریتم در عکاسی چیست

ریتم در عکاسی چیست

 

به طور کلی ریتم، چه در طبیعت و چه در هنر، دارای سه جنبه اصلی و بنیادی است، تکرار، تناوب و رشد. که آن را میتوان به این گونه تقسیم بندی کرد:

۱) ریتم یکنواخت که از تکرار ساده یک عنصر بصری ایجاد میشود.

۲) ریتم متناوب که از تکرار یک مجموعه عناصر به صورت منظم و متناوب ایجاد میشود.

۳) ریتم کاهشی و افزایشی و یا تکاملی که از رشد یک عنصر در کادر ایجاد میشود.


ارسال نظر


سیزده + چهارده =