توان رنگ در عکاسی چیست


توان رنگ در عکاسی چیست

61494012845727356027 - توان رنگ در عکاسی چیست

رنگ گویـاترین نمـادي اسـت کـه عکــاس بــه عنــوان یــک وســیله بیــانی در اختیــار دارد. ایــن نمــاد از خـــط و فـــرم و کنتراســـت و طــرح نیــز نیرومنــدتر و گویــاتر است . عکاســـی کـــه عکـــس رنگـــی مــیگیــرد مــیتوانــد بــا انتخــاب رنگهـاي معـین معنـا یـا حـالتی خاص به عکسهایش بدهد ایـــن کـــا ر بـــه چنـــد طریـــق امکانپذیر است. عکـاس مـی توانـد سوژه را بـه دلیـل رنگـش انتخـاب کند. یـا اینکـه رنـگ کلـی عکـس را بـا اسـتفاده از فیلترهـاي رنگـی تقویت و یا تضعیف کند . رنگهـاي روشـن، شـادي بخـش و پرطـــراوت و رنـــگهـــاي تیـــره غـــمانگیـــز و افســـرده هســـتند. ترکیـــب و تلفیـــق رنـــگ هـــاي خویشــاوند ق( رمــز، نــارنجی، زرد، قهــوهاي) معمــولاً خوشــایندتر از رنــگهــاي غیرخویشــاوند اســت . ترکیب رنگهـاي مکمـل تـأثیرات گرافیکــی بســیار نیرومنــدي بــه وجود مـی آورد. برخـی از رنـگ هـا مثــــل قرمــــز، نــــارنجی، زرد، مغزپسـتهاي، گـرم و برخـی دیگـر مثـل آبـی، آبـی مایـل بـه سـبز و آبــی مایــل بـــه بــنفش ســـرد هســـتند. دوســـتی و شـــفقت و عشــق را بــا رنــگ هــاي گــرم، خصــومت و تنفــر و تکبــر را بــا رنــگهــاي ســرد بهتــر مــی تــوان نشــان داد عکــاس مــی توانــد بــا انتخـاب رنـگ و توجـه بـه شـدت آن، حالــت یــا گیرایــی ســوژه را تقویت یا خنثی کند . در زمینــه رنــگهــاي خــاص بــه نکات زیر توجه داشته باشید : قرمــــــز مهــــــاجمتــــــرین و استیلاجوترین رنـگ طیـف نـور و درعین حال فعـال و مهـیج اسـت . 

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

توان رنگ در عکاسی 

 

بنـــــابراین اســـــتفاده از آن در آگهیهـاي تبلیغـاتی، جلـد کتـاب و پوســـترها بـــه طـــرز مـــؤثري جلــبتوجــه خواهــد کــرد . رنــگ قرمـز مشـابه خـون و آتـش اسـت و خطــر را مــیرســاند (علایــم راهنمـایی و راننـدگی معمـولاً بـه رنـگ قرمـز هسـتند ) و نیـز نمـاد قهــر و انقــلاب وتنــدخویی اســت . رنـگ آبـی در نقطـه مقابـل رنـگ قرمــز قــرار دارد و غیرفعــالتــرین رنـــگهـــا و در عـــین حـــال آرامـبخش اسـت. شـاید انسـان را به یاد آب و آسمان میاندازد احساسات مطبـوعی چـون دیـدن خورشــید ، گرمــی بهــار و طــراوت قــرین اســت و از ســوي دیگــر نشــانه تــرس و بیمــاري اســت . مــثلاً مــی گــوییم فــلان کــودك زردنبـو اسـت. رنـگ نـارنجی کـه درحــد فاصــل زرد و قرمــز قــرار دارد، گرمـــی آن از قرمـــز کـــه رنگــی اســت داغ، کمتــر و از زرد کــه رنگــی گــرم اســت ، قــدري بیشتر است. رنـگ نـارنجی خـزا ن را تـــداعی مـــیکنـــد. قهـــوهاي نمایشـگر زمینــی بــودن، خـزان و برگریـــزان، آرامـــش و صـــفا و میانســال بــودن اســت. ســبز کــه رنــگ مســلط طبیعـــت اســـت ، کمتر از سایر رنـگ هـا تصـنعی بـه نظر میرسد. ایـن رنـگ نـه فعـال اســت نــه غیرفعــال، نــه داغ نــه سرد، نه غالب و نـه مغلـوب، بلکـه رنگــی اســت طبیعــی و ســ بک . بنفش برحسب زیـاد بـودن عنصـر قرمـز یـا آبـی آن مـی توانـد فعـال یـا غیرفعــال باشـد. سـفید نشـانه پاکی و معصـومیت و سـیاه نشـانه مــرگ اســت . بــه خــاطر داشــته باشید با کمـک گـرفتن از خـواص ذکر شـده مـی توانیـد تأثیرپـذیري عکسهایتان را افزایش دهید رنگ یکی از ارزشمندترین ابزارهای ما در ترکیب بندی به شمار می رود. اما اغلب اهمیت آن از سوی عکاسان نادیده گرفته می شود. رنگ ها و تن های مختلف رنگی از قابلیت انتقال احساسات و عواطف متفاوت برخوردارند، بنابراین نحوه ی بکارگیری رنگ در عکس ها می تواند بر واکنش و احساس افراد نسبت به عکس های شما تاثیر بگذارد. در این جا می کوشیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان از رنگ برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب بهره گرفت؟
چرخه رنگ
قبل از هر چیز اجازه بدهید با چرخه ی رنگ و رنگ های اولیه (اصلی)، ثانویه (فرعی) شروع کنیم. تعامل و ارتباط این رنگ ها با هم، بنیان نظریه ی رنگ را تشکیل می دهد و هم چنین راز تصاویر رنگی جذاب و خوش آب و رنگ نیز در همین روابط نهفته است.
رنگ های اصلی افزایشی و تفریقی
در دبستان یاد گرفتیم که سه رنگ اصلی عبارتند از آبی، قرمز و زرد. یا به لحاظ فنی سیان، ماژنتا و زرد. هم چنین می دانیم که از ترکیب رنگ آبی با زرد، رنگ سبز؛ قرمز با آبی، رنگ بنفش؛ زرد با قرمز رنگ نارنجی و در نهایت از ترکیب این سه رنگ با هم، رنگ سیاه به دست می آید. در این حالت، به سه رنگ سبز، بنفش و نارنجی رنگ های فرعی گفته می شود که از ترکیب دو رنگ اصلی حاصل می شوند.
 
1Power%20Color%20Photography - توان رنگ در عکاسی چیست
 
چرخه رنگ/ رنگ های اصلی افتراقی: آبی، قرمز ، زرد
اما سه رنگ اصلی دیگر نیز وجود دارد که ترکیب آن ها با هم به تشکیل رنگ سفید می انجامد و ما این سه رنگ را رنگ های اصلی افزایشی می نامیم. این ها همان سه رنگ موسوم به "دیجیتال" هستند که در صفحه های نمایش و سنسورهای دوربین به کار می روند. این سه رنگ عبارتند از آبی، قرمز و سبز که با هم همان چرخه رنگی مشهورRGB را تشکیل می دهند. مهم نیست که کدام چرخه رنگی را ترجیح می دهید بلکه آن چه اهمیت دارد درک درست این چرخه ها و نحوه ی تعامل رنگ ها در این چرخه هاست که می تواند در خلق تصاویر چشم نواز به شما کمک کند. لازم به توضیح است که در این حالت، سه رنگ زرد، سیان و ماژنتا حکم رنگ های فرعی یا ثانویه را دارا هستند.
 
2Color%20wheel%20in%20the%20photography - توان رنگ در عکاسی چیست
 
چرخه رنگ/ رنگ های اصلی افزایشی: قرمز، سبز، آبی (RGB)
تعادل رنگی
ترکیب و هم نشینی رنگ های متفاوت می تواند احساسی از تعادل (آرامش) یا تنش (آشفتگی) در عکس های شما ایجاد کند. حس تعادل و آرامشی که در ساحل دریا به شما دست می دهد معمولا به خاطر تضادی است که میان رنگ آبی آسمان و دریا با رنگ طلایی-نارنجی شن ها ایجاد می گردد. در ادامه حالت هایی که به ایجاد تعادل رنگی در تصویر منجر می شود را با هم مرور خواهیم کرد:
 
3The%20use%20of%20the%20color%20in%20the%20photograph - توان رنگ در عکاسی چیست
 
الف) استفاده از رنگ های منوکروماتیک: اولین روش برای ایجاد تعادل و هارمونی رنگی در تصویر استفاده از رنگ های مونوکروماتیک است یعنی از استفاده از تن ها و پرده های یک رنگ واحد. برای این کار کافی است یک رنگ را از چرخه ی رنگی انتخاب کرده و با اضافه کردن سیاه یا سفید به آن تنالیته های مختلفی از آن ایجاد نمائید.
 
4Features%20available%20in%20the%20color%20in%20the%20photo - توان رنگ در عکاسی چیست
  
5Additive%20and%20subtractive%20primary%20colors%20squared%20color - توان رنگ در عکاسی چیست
ایجاد هارمونی رنگی با استفاده از رنگ های مونوکروکاتیک
 
ب) استفاده از رنگ های مشابه: روش دوم برای رسیدن به هارمونی و تعادل رنگی استفاده از رنگ های مشابه است. در این حالت ما شاهد هم نشینی رنگ هایی هستیم که بر روی چرخه ی رنگ در مجاورت هم قرار دارند. این حالت اغلب در طبیعت یافت می شود اما نباید فراموش کرد که گاهی اوقات به علت شباهت و مجاورت زیاد رنگ ها، تصویر ممکن است فاقد کنتراست شده و اندکی مات و دلگیر به نظر آید.
 
6What%20is%20the%20use%20of%20color%20in%20photography - توان رنگ در عکاسی چیست
  
7 - توان رنگ در عکاسی چیست
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مشابه
ج) رنگ های مکمل: در این حالت تعادل رنگی از طریق هم نشینی رنگ هایی ایجاد می شود که بر روی چرخه ی رنگی در مقابل هم قرار دارند. در این حالت ما اغلب شاهد خلق تصویر پرکنتراست تر و سرزنده تری خواهیم بود هرچند ایجاد تعادل رنگی در این حالت نسبت به روش های قبلی کار دشوارتری خواهد بود.
 
8 - توان رنگ در عکاسی چیست
  
9 - توان رنگ در عکاسی چیست
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مکمل
د) رنگ های سه گانه: در این حالت برای ایجاد هارمونی رنگی شما باید نخست یک رنگ خاص را بر روی چرخه ی رنگی انتخاب کنید و سپس دو رنگ دیگر را به نحوی انتخاب کنید که از رنگ نخست به یک اندازه فاصله داشته باشند. در واقع در این حالت مثلث متساوی الاضلاعی بر روی چرخه ی رنگی تشکیل می شود. در این حالت نیز ما شاهد خلق تصاویری پرکنتراست و بانشاط خواهیم بود.
  
10 - توان رنگ در عکاسی چیست
 
11 - توان رنگ در عکاسی چیست
ایجاد هارمونی رنگی با استفاده از رنگ های سه گانه
هم نشینی و ترکیب رنگ ها
استفاده از رنگ های بسیار در تصویر می تواند گیج کننده باشد: در واقع در این حالت، چشم شما نمی تواند روی نقطه ی خاصی در تصویر متمرکز شود و در نتیجه تصویر در هم بر هم و مخدوش به نظر خواهد آمد. با این حال، این بدان معنی نیست که شما نمی توانید از گستره ی رنگی وسیعی در تصویرتان بهره بگیرید. اگر با خواص رنگ ها آشنایی کافی داشته باشید و به اندازه ی کافی دقت کنید، وجود رنگ های متعدد در تصویر شما نه تنها به ایجاد آشفتگی در نگاه و ذهن مخاطب منجر نمی شود بلکه می تواند به یک ویژگی مثبت بدل گردد.
 
12 - توان رنگ در عکاسی چیست
 
تقویت رنگ ها
فراموش نکنید که رنگ های سیاه و سفید نیز می توانند بر ویژگی های رنگی تصویر تاثیرگذار باشند. اگر شما رنگ خاصی را در مقابل پس زمینه ای سفید قرار دهید، رنگ موردنظر مقداری از شفافیت خود را از دست داده و تا حدی گرفته و کدر به نظر برسد. جالب این جاست که اگر همان رنگ در مقابل پس زمینه ای سیاه قرار گیرد، نتیجه ای کاملا معکوس را به دنبال خواهد داشت یعنی رنگ شفاف تر و روشن تر به نظر خواهد رسید. توجه به این نکته در هنگام عکاسی پرتره و تبلیغاتی می تواند به شما در گرفتن عکس های بهتر کمک کند
 
13 - توان رنگ در عکاسی چیست
 
اشباع رنگی
به خاطر داشته باشید که کم کردن اشباع و غلظت رنگ، می تواند به ایجاد حسی از آرامش، سکون و وقار در تصویر شما منجر گردد. در حالی که بالا بردن درجه اشباع رنگی در نقطه مقابل حسی از سرزندگی و پویایی به تصویر خواهد بخشید. البته به خاطر داشته باشید که زیاده روی در بالا بردن اشباع رنگی می تواند به خلق تصایری غیرواقعی و کارتونی منجر گردد.
 
14 - توان رنگ در عکاسی چیست
15 - توان رنگ در عکاسی چیست
  
رنگ قسمت بزرگی از یک طرح است و عکاسی هم استثنا نیست. رنگ هم یک اطلاعات بصری اساسی است و هم یک ابزار بسیار قوی برای ابراز کردن حس ها در تصویر. 
همه چیز به تئوری رنگ ها مربوطه می شود
در ادامه به نکاتی کلیدی برای درک استفاده از رنگ ها در عکس می پردازیم.
چرخه رنگ
 
16 - توان رنگ در عکاسی چیست
 
چرخه رنگ (دایره رنگ ها – colour wheel) ابزاری مناسب برای زمانی است که می خواهید از چند رنگ در عکس استفاده کنید، چرا که این چرخ نمایشی بصری از تئوری رنگهاست. این چرخ همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید به ۱۲ قسمت تقسیم می شود که بر اساس تئوری سه رنگ اصلی Isaac Newton، به صورت مدل قرمز و زرد و آبی (RYB) تشکیل شده است. نیوتن نور خورشید (سفید) را به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، فیروزه ای و آبی تجزیه کرد، سپس دو سر این سیر رنگی را به هم متصل کرد تا نشان دهد چگونه رنگ ها به یکدیگر تبدیل می شوند. بعضی رنگ ها در کنار هم بهتره دیده می شوند. این رنگ ها که در کنار هم جذابتر دیده می شوند را رنگ های هم آهنگ یا هارمونیک می گویند و به این صورت است که این رنگ ها رابطه ثابتی در چرخه رنگی با یکدیگر دارند.
رنگ های اولیه، رنگ های ثانویه و رنگ های ثالث
از اولین چیز هایی که ما در مدرسه راجع به رنگ ها یاد می گیریم این است که ۳ رنگ اولیهیا اصلی وجود دارد: قرمز، زرد و آبی.
رنگ های اولیه
 
17 - توان رنگ در عکاسی چیست

ارسال نظر


9 − 7 =