انواع شاخه های عکاسی


انواع شاخه های عکاسی

1439847611 149605 4(1) - انواع شاخه های عکاسی

اغلب مردم عكاسى را وسيله ثبت لحظه ها مى دانند؛ اما برخى عكاسان آن را به مثابه يك ابزار هنرى بى نظير يافتند كه مى تواند در خدمت بيان هنرى قرار گيرد. از اين رو عكاسى چيزى وراى ثبت موضوع مى تواند باشد. در آغاز اغلب عكاسان از هنرهاى نقاشى و مجسمه سازى دوران خود تقليد میكردند. بعدها عكاسى گرايش ها و شاخه هاى متعددى پيدا كرد وهنرمندان هر شاخه به طور تخصصى به كار پرداختند؛
تبليغاتي
فتوژورناليسم (روزنامه اي)
هوايي
ورزشي
معماري
بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب
انواع شاخه های عکاسی
 

 

مستند – اجتماعي
هنري
زير آب
فضايي
نمايشي
مستند
ديجيتالي
 
تبليغاتى
شاخه اى است از عكاسى كه در آن عكس هايى براى تبليغ، رونق دادن به فروش، ارائه خدمات و آگاه كردن مردم گرفته م ىشود. قبل از اختراع چاپ ماشيني، عكس ب هوسيله هنرمند طراحى م ىشد تا آماده چاب در روزنامه ها و مطبوعات شود. پس از اختراع فيلم رنگي، مدت ها طول كشيد تا چاپ مكانيكى عكس هاى رنگى در سطح گسترده امكان پذير شود . با پيشرفت در زمينه  تكنولوژى چاپ عكس، تقاضا براى عكس هاى تبليغاتى افزايش يافت و چاپ در سطح انبوه، موجب كاهش هزينه شد .امروزه شاهد تنوع و كثرت پوسترها، بروشورهاى تبليغاتي، بيل بوردها و عكسهاى تبليغاتى در روزنام هها و مجلات هستيم. اين تبليغات در عرصه تلويزيونى نيز در همين مجموعه قرار دارد .
هنرى
عكاسى هنرى هنر نشانه سازى يا هنر طراحى نور است كه تاريخ پربارى دارد. خصوصاً در انگلستان كه عكاسى در واقع ادامه فعاليت پيشگامانى نظير “بليام هنرى فوكس تالبوت”، اچ. پى رابينسون، اسكار گوستاوريجلند، جوليا مارگارت كامرون و … بوده است و از دوربي ن براى خلق اثرى هنرى بهره گرفته شده است . از مهم ترين اصول درك يك اثر هنرى داشتن تجربه شخصى و دريافت محتوا از طريق شكل ظاهرى قوى و جذاب و توجه به اثر است. قدرت انتقال مفاهيم بدون كلام، در عكس يك رويداد هنرى منحصر ب هفرد را بيان مى كند .در نيمه دوم قرن بيستم، رو شهاى زيبايى شناسى به شكل هاى گوناگون ادامه يافت كه شامل نمايش دقيق و عيني، عكاسى مستقيم، عكاسى مطبوعات براساس علائق شخصي، پيكتوراليسم نو و … مى باشد .
فتوژورناليسم ( روزنامه اى )
عبارت فتوژورناليسم اولين بار در سال 1924 م توسط فرانك لوترمرت، رئيس دانشگاه ميسورى به كار گرفته شد. فتوژورناليسميعنى اتحاد كلامى لغت و تصوير براى ايجاد يك ارتباط قوى و مؤثر. گرچه روزنامه نگاران با استفاده از دوربين عكاسي، تصوير را براى بيان بيشتر گزارش، ارائه مى دهند. اما امروزه عكس هايى در اين موضوع تهيه م ىشود كه نياز به همراهى بيش از اندازه متن و يا زيرنويس ندارد. بلكه لازم است پنج اصل معروف “چه كسي، چه وقت، كجا، چرا و چگونه “در آنها مراعات شود .
زير آب
عكاسى زيرآب كليه تلاش هايى است كه در جهت عكسبردارى (حتى فيل مبرداري) در زير آب صورت مى گيرد. از عكسبردارى در استخر معمولى با كمك دوربين ضد آب گرفته تا عكسهاى حقيقى و علمى كه با دستگاه كنترل از راه دور از اعماق درياها گرفته میشود . در دهه  1900 جك ويليامسون، روزنامه نگار، عكاس و نويسنده امريكايي، وسيله اى اختراع كرد كه سينماتوگرافى از زير آب را عملى ساخت. اين وسيله در ساختن اولين فيلم سينمايى تجارى به نام بيست هزار فرسنگ زير دريا استفاده شد . قبل از اختراع اين دستگاه از دوربين هاى ساده درون جعبه هاى ضد آب و يا در مراحل بعدى از دوربي نهاى ضد آب استفاده مى شد . در سال 1927 مجله جغرافياى ملي، اولين عك سهاى رنگى زير آب را منتشر كرد. اين عك سها توسط دكتر ويليام لانگلى و چارلز مارتين تهيه شدند . پيشرفت دستگاه تنفس غواصى در سال 1943 عكاسان را از حمل وسائل سنگين و دست وپاگير رهايى داد و انگيزه عكاسان براى ساخت و طراحى وسايل بهتر عكاسى زيرآب بيشتر شد .
هوايى
پيش از بكارگيرى گيرنده هاى تصوير ديجيتال، جمع آورى تصاوير هوايى از هواپيماها و سكوهاى فضايي، از مواد و محصولات عكاسى با كيفيت بالا و قدرت تفكيك بسيار عالى استفاده م ىشد . پيشرفتهاى اخير در تصويرسازى هوايى برپايه انتقال سريع تصاوير استوار شد هاند. گيرنده هاى دقيقى تصاوير ديجيتال را در لحظه گرفته شدن، به زمين مخابره مى كنند و نحوه عملكرد، كاربردها، استفاده هاى تصويرسازى هوايى را دچار تغييرات فراوانى كرده است. البته هنوز در مواقع ضرورى از دوربين ها و فيل مهاى قابل ظهور و چاپ استفاده م ىشود . از موارد استفاده و كاربردهاى تجارى تصويرسازى هوايى مى توان، برنامه ريزى شهرى و ناحيه اي، جنگل داري، مطالعات محيط زيست و طبيعت، بررسى جمعيت، توليد محصولات كشاورزي، زمي نشناسي، كشف منابع طبيعى و … را نام برد.
فضايى
اين نوع عكاسى اغلب براى توصيف تمام تصويرهايى بكار م ىرود كه از طريق قمرهاى مصنوعى به زمين ارسال مى شوند. همينطور اكثر تصاويرى ك با وسايل مختلف در فضا گرفته م ىشوند و نيز بخشى از طيفهاى الكترومغناطيسى كه به صورت الكترونيكى ضبط مى شود و سپس به ايستگا ههاى دريافت تصاوير در زمين انتقال مى يابند، نيز شامل اين تعريف مى شوند .
ورزشى
تقريباً همه عكس هايى كه در تمري نهاى پيش از مسابقه و عك سهائى كه پس از مسابقه گرفته مى شود نيز عكسورزش محسوب مى شوند. عملاً هر فردى در يك مسابقه ورزشى مى تواند عكس هاى ورزشى بگيرد . عكاسى ورزشى موضوعاتى مثل قهرمان پرورى ورزشكاران، تلاش آنها، شكست ها و نظاير اين را به تصوير مى كشد. و يا حتى عكس هايى از واكن شهاى بازيكنان و تماشاگران را ثبت م ىكند . عكاسان ورزشى با دروبين خود، صحنه هاى مختلف را در وضعيت هاى ايستاده، نشسته، درازكش و با بالا و پايين كردن ارتفاع دوربين خلق م ىكنند .
نمايشى
عكس هاى نمايشى لحظه هاى ثابتى از صحنه بازى در يك نمايش را به ثبت مى رسانند. هدف بازنمايى هيجان صحنه نمايش و فيلم است. اين عكس ها بايد دقيق و واضح و با تمام جزئيات باشند. معمولاً اين عكس ها در حين تمرينات گرفته مى شوند تا در روزنام هها و يا براى تماشاگران در سالن نمايش، ارائه شود . از عكاسى نمايشى براى تبليغات، روزنامه نگارى و چاپ پوستر بهره گرفته م ىشود و براى چاپ آنها از نسخه اصلى استفاده مى شود. در اين عك سها، حال وهواى بازى و نمايش نشان داده م ىشود؛ و اين كه نمايش كمدي، تراژدي، كلاسيك، عامه پسند و يا گون هاى ديگر است. اين عكس ها باعث ايجاد علاقه براى تماشاى نمايش مى شود .
معمارى
عكس هايى را در بر مى گيرد كه از نماى كلى بناها يا ساختمان ها، بخش هاى بيرونى و درونى را ثبت مى كند. همچنين عكاسى از بناهاى تاريخى و پل ها، برج ها، طاق ها، ديوارها و مجسم هها در اين شاخه از عكاسى مى گنجد .وظيفه اصلى عكس هايى كه به عكاسى معمارى مى پردازند، اين است كه بناها را همان طور كه هستند، بر سطح دو بعدى نمايش دهند .
مستند
عكاسى مستند، نمايش دنياى واقعى است كه به قصد القاء مطلبى مهم به بيننده به وجود آمده است . عكاسى مستند بر نمايش غيردستكارى شده و واقعى موضوع براى يك قصهٔ از پيش تعيين شده با كادربندي، موضوع مستقيم و صريح و به دور از تعصب و تحريف م ىباشد. در عكاسى مستند، عكسبردارى واضح و صادقانه از موضوع هاى مقابل دوربين با بررسى هاى متعدد و متفاوت از ديدگاه هاى گوناگون و در مواردى نيز همراه با بكار بردن اصول زيبايى شناسى عك سهاى لحظه اى اهميت بسزايى دارد . درك اين نكته كه دوربين ضمن القاء حقيقت توانايى تفسير و نقد آن را نيز دارد، منجر به آغاز دومين مرحله در تكوين تاريخ عكاسى مستند شد، پى بردن به قابليت هاى دوربين در اينكه مى تواند به مثابه آينه اي، جامع را نشان داد،خود عرصه تازه اى را پي شروى عكاسان نهاد .
 
11Examples%20of%20the%20different%20branches%20of%20photography - انواع شاخه های عکاسی
 
مستند – اجتماعى
عكاسى مستند – اجتماعى سبكى مشابه عكس مستند است؛ اما از ثبت و ضبط سادهٔ رويدادها فراتر رفته و بر نكته اى قابل توجه در عكس تأكيد مى كند . از عكاسان جامعه شناسان معروف مى ةوان كارتيه برسون، ارنست هاس، بروس ديويدسون، لارى لاروس، ادى آدامز، يوجين ريچاردز و ميلتون روگوين را نام برد. امروزه عكاسى مستند با هنر، علوم، جامعه شناسي، مردم شناسى و بسيارى از شاخه هاى ديگر درآميخته است .
ديجيتالى
در دهه گذشته، هدف از عكاسى ديجتيال، رشد و پيشرفت روش هاى نمايشى ثبت و ضبط تصاوير موجود براى رقابت با كيفيت سنتى تصاوير توليد شده با “هالوژن هاى نقره” بوده است. اغلب به اين نكته اشاره مى شود كه عكاسى ديجيتال داراى مزايايى است كه مى تواند از شيو ههاى سنتى ممتاز شود . براى عكاسى ديجيتالى سه راه قابل دسترس وجود دارد: يكى استفاده از دوربين هاى الكترونيكى است كه در اين روش، تصاوير به صورت علائم ويدئويى بر روى يك ديسك كوچك لغزان دو اينچى ضبط مى شود و هنگام استفاده از اين علائم، به وضع و ترتيب ديجيتالى تبديل م ىشود. شيوۀ ديگر استفاده از نوعى دوربين ديجيتالى با قطع متوسط  ميليمتري) است كه انرژى نورى در لحظه فشردن دگمه شاتر به اطلاعات ديجيتالى تبديل مىشود. اين اطلاعات روى يك ديسك سخت قابل حمل و ضبط است تا بعداً توسط كامپيوتر، تغيير اصلاح و بازبينى گردد. آخرين روش با كمك اسكنر فيلم بوجود م ىآيد. اسكنر، تصوير اسلايدها يا نگاتيو را به تصاوير ديجيتالى با كيفيت عالى تبديل مى كند.
عكاسي از كودكان
از نظر آماري كودكان محبوب ترين سوژه عكاسي در تمام دنيا هستند. آنها جذاب هستند. به همين دليل عكاس هنگام عكاسي از كودكان احساس راحتي مي كند و خلاصه سوژه فوق العاده اي براي عكاسي هستند. فقط بايد هنگام عكاسي از كودكان صبور بود و البته بايد مهارت هايي را هم كسب كرد. تا بتوان عكس هاي خوبي گرفت.
عكاسي از طبيعت و حيوانات
شايد در همه انواع عكاسي سخت ترين كار عكاسي از حيوانات، حشرات و پرندگان باشد. آنها تقريباً هيچوقت آن كاري را كه شما مي خواهيد انجام نمي دهند .بهترين راه براي عكاسي از حيوانات عكاسي در حيات وحش است. اما در باغ وحش هم مي توان عكس هاي زيبايي گرفت. براي عكاسي در باغ وحش بايد به موقعيت دوربين بسيار توجه كنيد. چون وجود نرده، حصار و قفس معمولاً مزاحم عكاس است. براي عكاسي از حيوانات بايد بسيار صبور باشيد. حيوانات يا براي مدت طولاني حركت نمي كنند تا در موقعيتي كه ما مي خواهيم از آنها عكس بگيريم و يا آنقدر حركت مي كنند كه نمي توانيد از آنها يك عكس واضح بگيريد. حتي بعضي از عكاسان حرفه اي بر روي رفتار حيوانات مطالعاتي انجام مي دهند تا بتوانند حركت هاي آنها را پيش بيني كنند.
عكاسي مدلينگ
كافي است يك بار با يك عكاس مدلينگ برخورد داشته باشيد تا متوجه شويد چه قدرتي در برقراري روابط اجتماعي دارند. آنها به سرعت ارتباط برقرار مي كنند و از هر حركت و نگاه شما م يتوانند متوجه بخشي از آن چيزي كه در ذه نتان مي گذرد، شوند. عكاسان مدلينگ، افراد تيزبيني هستند. آنها در كار خود به نكات زيادي دقت مي كنند؛ از تركيب رنگ لباس مدل با پوست و موي مدل گرفته، تا بهترين زاويه اي كه بيني او مي تواند داشته باشد؛ باز يا بسته بودن لب هاي مدل، سمت و سوي نگاه مدل و غيره. در كنار اين همه دقت، نورپردازي و پوشاندن ايرادات مدل با استفاده از زاويه، ژست و فاصله مناسب دوربين تا مدل، به عكاسان كمك م يكند كه بتوانند عكس هاي خوبي بگيرند. عکاسی یکی از محبوب ترین سرگرمی هاست. عکاسان و شاخه های عکاسی گوناگونی وجود دارند. گوناگونی شاخه های عکاسی به تکنیک های متعدد و انواع مختلف عکاسان هم نیاز دارد تا مهارت های خود را در شاخه تخصصی خود به کار گیرند. شما چه نوع عکاسی هستید؟ در ادامه ۱۰ نوع معروف عکاسی را معرفی می کنیم تا ببینیم شما خود را در کدام دسته ها می یابید.
عکاسی منظره
 
1All%20branches%20of%20photography - انواع شاخه های عکاسی
 
اگر عاشق عکاسی باشید و علاقه مند توقف کردن و تماشای منظره های زیبای طبیعت و دوست دارید که این صحنه ها را فریز کرده و به تصویر بکشید، شما عکاسی هستید که به نوع عکاسی که عکاسی منظره(landscape photography) نامیده می شود علاقه مندید.
عکاسی حیوانات وحشی
 
2In%20different%20branches%20of%20photography - انواع شاخه های عکاسی
 
یکی از انواع عکاسی که روی حیوانات و عادت های طبیعی آن ها فوکوس می کند، عکاسی حیوانات وحشی (wildlife photography) نام دارد. رفتار های این حیوانات هم توسط عکاس حیوانات وحشی ثبت و عکاسی می شود. این عکس ها معمولا برای چاپ شدن در روزنامه ها و مجلات گرفته می شوند. افراد زیادی این نوع عکاسی را تمرین می کنند و به آن علاقه مندند. علاوه بر یک دوربین خوب، لنز های مختلفی که نیاز دارید و فلاش های قوی، شما به صبر و حوصله زیادی هم نیازمندید تا عکس دلخواه را در لحظه درست بگیرید.
عکاسی هوایی
 
3Division%20of%20the%20branches%20of%20photography - انواع شاخه های عکاسی
 
عکاسی هوایی (Aerial photography) نوعی از عکاسی است که عکس ها از ارتفاعات بلند مانند هواپیما، بالن، چتر نجات و آسمان خراش ها گرفته می شوند. در نتیجه این ارتفاع زیاد این عکس ها نمای وسیع تری از سوژه را نمایش می دهند
عکاسی ورزشی
 
4Division%20branches%20in%20sports%20photography%20and%20art - انواع شاخه های عکاسی
 
این نوع عکاسی روی صحنه های سریع و حساس ورزشی تمرکز دارد. عکاسی ورزشی (Sports Photography) یکی از انواع دشوار عکاسی به حساب می آید. این شاخه عکاسی به تمرین زیاد و ابزار مختلفی نیاز دارد دارد.
عکاسی پرتره
 
5Branches%20in%20music%20and%20architecture%20photography - انواع شاخه های عکاسی
 
یکی از قدیمی ترین انواع عکاسی، عکاسی پرتره (Portrait Photography) می باشد. از پرتره های فامیلیگرفته تا پرتره حیوانات خانگی. این نوع عکاسی گاهی portraiture هم نامیده می شود.
عکاسی معماری
 
6Different%20branches%20of%20photography%20in%20the%20world - انواع شاخه های عکاسی
 
این نوع عکاسی با عکسبرداری از ساختمان ها، بنا ها و خانه ها از زوایای مختلف سر و کار دارد. هدف اصلی عکاسی معماری (architectural photography) ایجاد کردن حس مثبت در خریداران مشاورین املاک است. عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود. در عکاسی معماری، دو فاکتور زاویه دید و نوع لنز مهم‌اند، زیرا معمولاً آثار معماری بزرگ هستند و عکاس هم نمی‌تواند به اندازهٔ کافی از آن‌ها فاصله بگیرد؛ به همین دلیل لازم است که زاویه دید لنز زیاد باشد، یعنی فاصله کانونی کم باشد تا عکاس بتواند همهٔ ساختمان و بنا را در کادر جا دهد.
عکاسی مراسم عروسی/عکاسی مناسبت ها
 

ارسال نظر


16 − 11 =