انواع شاخه های عکاسی

انواع شاخه های عکاسی

شاخه های عکاسی در کل دنیا

اغلب مردم عکاسى را وسیله ثبت لحظه ها مى دانند؛ اما برخى عکاسان آن را به مثابه یک ابزار هنرى بى نظیر یافتند که مى تواند در خدمت بیان هنرى قرار گیرد. از این رو عکاسى چیزى وراى ثبت موضوع مى تواند باشد. در آغاز اغلب عکاسان از هنرهاى نقاشى و مجسمه سازى دوران خود تقلید میکردند. بعدها عکاسى گرایش ها و شاخه هاى متعددى پیدا کرد وهنرمندان هر شاخه به طور تخصصى به کار پرداختند؛
تبلیغاتی
فتوژورنالیسم (روزنامه ای)
هوایی
ورزشی
معماری
بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب
انواع شاخه های عکاسی
 

 

مستند – اجتماعی
هنری
زیر آب
فضایی
نمایشی
مستند
دیجیتالی
 
تبلیغاتى
شاخه اى است از عکاسى که در آن عکس هایى براى تبلیغ، رونق دادن به فروش، ارائه خدمات و آگاه کردن مردم گرفته م ىشود. قبل از اختراع چاپ ماشینی، عکس ب هوسیله هنرمند طراحى م ىشد تا آماده چاب در روزنامه ها و مطبوعات شود. پس از اختراع فیلم رنگی، مدت ها طول کشید تا چاپ مکانیکى عکس هاى رنگى در سطح گسترده امکان پذیر شود . با پیشرفت در زمینه  تکنولوژى چاپ عکس، تقاضا براى عکس هاى تبلیغاتى افزایش یافت و چاپ در سطح انبوه، موجب کاهش هزینه شد .امروزه شاهد تنوع و کثرت پوسترها، بروشورهاى تبلیغاتی، بیل بوردها و عکسهاى تبلیغاتى در روزنام هها و مجلات هستیم. این تبلیغات در عرصه تلویزیونى نیز در همین مجموعه قرار دارد .
هنرى
عکاسى هنرى هنر نشانه سازى یا هنر طراحى نور است که تاریخ پربارى دارد. خصوصاً در انگلستان که عکاسى در واقع ادامه فعالیت پیشگامانى نظیر “بلیام هنرى فوکس تالبوت”، اچ. پى رابینسون، اسکار گوستاوریجلند، جولیا مارگارت کامرون و … بوده است و از دوربی ن براى خلق اثرى هنرى بهره گرفته شده است . از مهم ترین اصول درک یک اثر هنرى داشتن تجربه شخصى و دریافت محتوا از طریق شکل ظاهرى قوى و جذاب و توجه به اثر است. قدرت انتقال مفاهیم بدون کلام، در عکس یک رویداد هنرى منحصر ب هفرد را بیان مى کند .در نیمه دوم قرن بیستم، رو شهاى زیبایى شناسى به شکل هاى گوناگون ادامه یافت که شامل نمایش دقیق و عینی، عکاسى مستقیم، عکاسى مطبوعات براساس علائق شخصی، پیکتورالیسم نو و … مى باشد .
فتوژورنالیسم ( روزنامه اى )
عبارت فتوژورنالیسم اولین بار در سال ۱۹۲۴ م توسط فرانک لوترمرت، رئیس دانشگاه میسورى به کار گرفته شد. فتوژورنالیسمیعنى اتحاد کلامى لغت و تصویر براى ایجاد یک ارتباط قوى و مؤثر. گرچه روزنامه نگاران با استفاده از دوربین عکاسی، تصویر را براى بیان بیشتر گزارش، ارائه مى دهند. اما امروزه عکس هایى در این موضوع تهیه م ىشود که نیاز به همراهى بیش از اندازه متن و یا زیرنویس ندارد. بلکه لازم است پنج اصل معروف “چه کسی، چه وقت، کجا، چرا و چگونه “در آنها مراعات شود .
زیر آب
عکاسى زیرآب کلیه تلاش هایى است که در جهت عکسبردارى (حتى فیل مبرداری) در زیر آب صورت مى گیرد. از عکسبردارى در استخر معمولى با کمک دوربین ضد آب گرفته تا عکسهاى حقیقى و علمى که با دستگاه کنترل از راه دور از اعماق دریاها گرفته میشود . در دهه  1900 جک ویلیامسون، روزنامه نگار، عکاس و نویسنده امریکایی، وسیله اى اختراع کرد که سینماتوگرافى از زیر آب را عملى ساخت. این وسیله در ساختن اولین فیلم سینمایى تجارى به نام بیست هزار فرسنگ زیر دریا استفاده شد . قبل از اختراع این دستگاه از دوربین هاى ساده درون جعبه هاى ضد آب و یا در مراحل بعدى از دوربی نهاى ضد آب استفاده مى شد . در سال ۱۹۲۷ مجله جغرافیاى ملی، اولین عک سهاى رنگى زیر آب را منتشر کرد. این عک سها توسط دکتر ویلیام لانگلى و چارلز مارتین تهیه شدند . پیشرفت دستگاه تنفس غواصى در سال ۱۹۴۳ عکاسان را از حمل وسائل سنگین و دست وپاگیر رهایى داد و انگیزه عکاسان براى ساخت و طراحى وسایل بهتر عکاسى زیرآب بیشتر شد .
هوایى
پیش از بکارگیرى گیرنده هاى تصویر دیجیتال، جمع آورى تصاویر هوایى از هواپیماها و سکوهاى فضایی، از مواد و محصولات عکاسى با کیفیت بالا و قدرت تفکیک بسیار عالى استفاده م ىشد . پیشرفتهاى اخیر در تصویرسازى هوایى برپایه انتقال سریع تصاویر استوار شد هاند. گیرنده هاى دقیقى تصاویر دیجیتال را در لحظه گرفته شدن، به زمین مخابره مى کنند و نحوه عملکرد، کاربردها، استفاده هاى تصویرسازى هوایى را دچار تغییرات فراوانى کرده است. البته هنوز در مواقع ضرورى از دوربین ها و فیل مهاى قابل ظهور و چاپ استفاده م ىشود . از موارد استفاده و کاربردهاى تجارى تصویرسازى هوایى مى توان، برنامه ریزى شهرى و ناحیه ای، جنگل داری، مطالعات محیط زیست و طبیعت، بررسى جمعیت، تولید محصولات کشاورزی، زمی نشناسی، کشف منابع طبیعى و … را نام برد.
فضایى
این نوع عکاسى اغلب براى توصیف تمام تصویرهایى بکار م ىرود که از طریق قمرهاى مصنوعى به زمین ارسال مى شوند. همینطور اکثر تصاویرى ک با وسایل مختلف در فضا گرفته م ىشوند و نیز بخشى از طیفهاى الکترومغناطیسى که به صورت الکترونیکى ضبط مى شود و سپس به ایستگا ههاى دریافت تصاویر در زمین انتقال مى یابند، نیز شامل این تعریف مى شوند .
ورزشى
تقریباً همه عکس هایى که در تمری نهاى پیش از مسابقه و عک سهائى که پس از مسابقه گرفته مى شود نیز عکسورزش محسوب مى شوند. عملاً هر فردى در یک مسابقه ورزشى مى تواند عکس هاى ورزشى بگیرد . عکاسى ورزشى موضوعاتى مثل قهرمان پرورى ورزشکاران، تلاش آنها، شکست ها و نظایر این را به تصویر مى کشد. و یا حتى عکس هایى از واکن شهاى بازیکنان و تماشاگران را ثبت م ىکند . عکاسان ورزشى با دروبین خود، صحنه هاى مختلف را در وضعیت هاى ایستاده، نشسته، درازکش و با بالا و پایین کردن ارتفاع دوربین خلق م ىکنند .
نمایشى
عکس هاى نمایشى لحظه هاى ثابتى از صحنه بازى در یک نمایش را به ثبت مى رسانند. هدف بازنمایى هیجان صحنه نمایش و فیلم است. این عکس ها باید دقیق و واضح و با تمام جزئیات باشند. معمولاً این عکس ها در حین تمرینات گرفته مى شوند تا در روزنام هها و یا براى تماشاگران در سالن نمایش، ارائه شود . از عکاسى نمایشى براى تبلیغات، روزنامه نگارى و چاپ پوستر بهره گرفته م ىشود و براى چاپ آنها از نسخه اصلى استفاده مى شود. در این عک سها، حال وهواى بازى و نمایش نشان داده م ىشود؛ و این که نمایش کمدی، تراژدی، کلاسیک، عامه پسند و یا گون هاى دیگر است. این عکس ها باعث ایجاد علاقه براى تماشاى نمایش مى شود .
معمارى
عکس هایى را در بر مى گیرد که از نماى کلى بناها یا ساختمان ها، بخش هاى بیرونى و درونى را ثبت مى کند. همچنین عکاسى از بناهاى تاریخى و پل ها، برج ها، طاق ها، دیوارها و مجسم هها در این شاخه از عکاسى مى گنجد .وظیفه اصلى عکس هایى که به عکاسى معمارى مى پردازند، این است که بناها را همان طور که هستند، بر سطح دو بعدى نمایش دهند .
مستند
عکاسى مستند، نمایش دنیاى واقعى است که به قصد القاء مطلبى مهم به بیننده به وجود آمده است . عکاسى مستند بر نمایش غیردستکارى شده و واقعى موضوع براى یک قصهٔ از پیش تعیین شده با کادربندی، موضوع مستقیم و صریح و به دور از تعصب و تحریف م ىباشد. در عکاسى مستند، عکسبردارى واضح و صادقانه از موضوع هاى مقابل دوربین با بررسى هاى متعدد و متفاوت از دیدگاه هاى گوناگون و در مواردى نیز همراه با بکار بردن اصول زیبایى شناسى عک سهاى لحظه اى اهمیت بسزایى دارد . درک این نکته که دوربین ضمن القاء حقیقت توانایى تفسیر و نقد آن را نیز دارد، منجر به آغاز دومین مرحله در تکوین تاریخ عکاسى مستند شد، پى بردن به قابلیت هاى دوربین در اینکه مى تواند به مثابه آینه ای، جامع را نشان داد،خود عرصه تازه اى را پی شروى عکاسان نهاد .
 
شاخه عکاسی مستند
 
مستند – اجتماعى
عکاسى مستند – اجتماعى سبکى مشابه عکس مستند است؛ اما از ثبت و ضبط سادهٔ رویدادها فراتر رفته و بر نکته اى قابل توجه در عکس تأکید مى کند . از عکاسان جامعه شناسان معروف مى هوان کارتیه برسون، ارنست هاس، بروس دیویدسون، لارى لاروس، ادى آدامز، یوجین ریچاردز و میلتون روگوین را نام برد. امروزه عکاسى مستند با هنر، علوم، جامعه شناسی، مردم شناسى و بسیارى از شاخه هاى دیگر درآمیخته است .
دیجیتالى
در دهه گذشته، هدف از عکاسى دیجتیال، رشد و پیشرفت روش هاى نمایشى ثبت و ضبط تصاویر موجود براى رقابت با کیفیت سنتى تصاویر تولید شده با “هالوژن هاى نقره” بوده است. اغلب به این نکته اشاره مى شود که عکاسى دیجیتال داراى مزایایى است که مى تواند از شیو ههاى سنتى ممتاز شود . براى عکاسى دیجیتالى سه راه قابل دسترس وجود دارد: یکى استفاده از دوربین هاى الکترونیکى است که در این روش، تصاویر به صورت علائم ویدئویى بر روى یک دیسک کوچک لغزان دو اینچى ضبط مى شود و هنگام استفاده از این علائم، به وضع و ترتیب دیجیتالى تبدیل م ىشود. شیوۀ دیگر استفاده از نوعى دوربین دیجیتالى با قطع متوسط  میلیمتری) است که انرژى نورى در لحظه فشردن دگمه شاتر به اطلاعات دیجیتالى تبدیل مىشود. این اطلاعات روى یک دیسک سخت قابل حمل و ضبط است تا بعداً توسط کامپیوتر، تغییر اصلاح و بازبینى گردد. آخرین روش با کمک اسکنر فیلم بوجود م ىآید. اسکنر، تصویر اسلایدها یا نگاتیو را به تصاویر دیجیتالى با کیفیت عالى تبدیل مى کند.
عکاسی از کودکان
از نظر آماری کودکان محبوب ترین سوژه عکاسی در تمام دنیا هستند. آنها جذاب هستند. به همین دلیل عکاس هنگام عکاسی از کودکان احساس راحتی می کند و خلاصه سوژه فوق العاده ای برای عکاسی هستند. فقط باید هنگام عکاسی از کودکان صبور بود و البته باید مهارت هایی را هم کسب کرد. تا بتوان عکس های خوبی گرفت.
عکاسی از طبیعت و حیوانات
شاید در همه انواع عکاسی سخت ترین کار عکاسی از حیوانات، حشرات و پرندگان باشد. آنها تقریباً هیچوقت آن کاری را که شما می خواهید انجام نمی دهند .بهترین راه برای عکاسی از حیوانات عکاسی در حیات وحش است. اما در باغ وحش هم می توان عکس های زیبایی گرفت. برای عکاسی در باغ وحش باید به موقعیت دوربین بسیار توجه کنید. چون وجود نرده، حصار و قفس معمولاً مزاحم عکاس است. برای عکاسی از حیوانات باید بسیار صبور باشید. حیوانات یا برای مدت طولانی حرکت نمی کنند تا در موقعیتی که ما می خواهیم از آنها عکس بگیریم و یا آنقدر حرکت می کنند که نمی توانید از آنها یک عکس واضح بگیرید. حتی بعضی از عکاسان حرفه ای بر روی رفتار حیوانات مطالعاتی انجام می دهند تا بتوانند حرکت های آنها را پیش بینی کنند.
عکاسی مدلینگ
کافی است یک بار با یک عکاس مدلینگ برخورد داشته باشید تا متوجه شوید چه قدرتی در برقراری روابط اجتماعی دارند. آنها به سرعت ارتباط برقرار می کنند و از هر حرکت و نگاه شما م یتوانند متوجه بخشی از آن چیزی که در ذه نتان می گذرد، شوند. عکاسان مدلینگ، افراد تیزبینی هستند. آنها در کار خود به نکات زیادی دقت می کنند؛ از ترکیب رنگ لباس مدل با پوست و موی مدل گرفته، تا بهترین زاویه ای که بینی او می تواند داشته باشد؛ باز یا بسته بودن لب های مدل، سمت و سوی نگاه مدل و غیره. در کنار این همه دقت، نورپردازی و پوشاندن ایرادات مدل با استفاده از زاویه، ژست و فاصله مناسب دوربین تا مدل، به عکاسان کمک م یکند که بتوانند عکس های خوبی بگیرند. عکاسی یکی از محبوب ترین سرگرمی هاست. عکاسان و شاخه های عکاسی گوناگونی وجود دارند. گوناگونی شاخه های عکاسی به تکنیک های متعدد و انواع مختلف عکاسان هم نیاز دارد تا مهارت های خود را در شاخه تخصصی خود به کار گیرند. شما چه نوع عکاسی هستید؟ در ادامه ۱۰ نوع معروف عکاسی را معرفی می کنیم تا ببینیم شما خود را در کدام دسته ها می یابید.
عکاسی منظره
 
شاخه عکاسی از منظره
 
اگر عاشق عکاسی باشید و علاقه مند توقف کردن و تماشای منظره های زیبای طبیعت و دوست دارید که این صحنه ها را فریز کرده و به تصویر بکشید، شما عکاسی هستید که به نوع عکاسی که عکاسی منظره(landscape photography) نامیده می شود علاقه مندید.
عکاسی حیوانات وحشی
 
انواع شاخه عکاسی
 
یکی از انواع عکاسی که روی حیوانات و عادت های طبیعی آن ها فوکوس می کند، عکاسی حیوانات وحشی (wildlife photography) نام دارد. رفتار های این حیوانات هم توسط عکاس حیوانات وحشی ثبت و عکاسی می شود. این عکس ها معمولا برای چاپ شدن در روزنامه ها و مجلات گرفته می شوند. افراد زیادی این نوع عکاسی را تمرین می کنند و به آن علاقه مندند. علاوه بر یک دوربین خوب، لنز های مختلفی که نیاز دارید و فلاش های قوی، شما به صبر و حوصله زیادی هم نیازمندید تا عکس دلخواه را در لحظه درست بگیرید.
عکاسی هوایی
 
شاخه عکس های هوایی
 
عکاسی هوایی (Aerial photography) نوعی از عکاسی است که عکس ها از ارتفاعات بلند مانند هواپیما، بالن، چتر نجات و آسمان خراش ها گرفته می شوند. در نتیجه این ارتفاع زیاد این عکس ها نمای وسیع تری از سوژه را نمایش می دهند
عکاسی ورزشی
 
انواع عکاسی ورزشی
 
این نوع عکاسی روی صحنه های سریع و حساس ورزشی تمرکز دارد. عکاسی ورزشی (Sports Photography) یکی از انواع دشوار عکاسی به حساب می آید. این شاخه عکاسی به تمرین زیاد و ابزار مختلفی نیاز دارد دارد.
عکاسی پرتره
 
شاخه های مختلف در عکاسی
 
یکی از قدیمی ترین انواع عکاسی، عکاسی پرتره (Portrait Photography) می باشد. از پرتره های فامیلیگرفته تا پرتره حیوانات خانگی. این نوع عکاسی گاهی portraiture هم نامیده می شود.
عکاسی معماری
 
عکاسی معماری و انواع آن
 
این نوع عکاسی با عکسبرداری از ساختمان ها، بنا ها و خانه ها از زوایای مختلف سر و کار دارد. هدف اصلی عکاسی معماری (architectural photography) ایجاد کردن حس مثبت در خریداران مشاورین املاک است. عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود. در عکاسی معماری، دو فاکتور زاویه دید و نوع لنز مهم‌اند، زیرا معمولاً آثار معماری بزرگ هستند و عکاس هم نمی‌تواند به اندازهٔ کافی از آن‌ها فاصله بگیرد؛ به همین دلیل لازم است که زاویه دید لنز زیاد باشد، یعنی فاصله کانونی کم باشد تا عکاس بتواند همهٔ ساختمان و بنا را در کادر جا دهد.
عکاسی مراسم عروسی/عکاسی مناسبت ها