Tag Archives: اصول عکاسی چهره


اصول عکاسی چهره


اصول عکاسی چهره اصول عکاسی چهره عکاسی از جمله هنرهایی است که دوستداران فراوانی در جهان دارد. با عکس می توان به ساده ترین سوژه ها، معانی عمیق بخشید. هر بیننده نگاه متفاوتی به عکس دارد و این را می توان جذابیت هنر عکاسی دانست. اگر چه خرید دوربین خوب و مناسب برای خلق زیبایی اهمیت فراوانی دارد اما استفاده صحیح از دوربین و این که چگونه عکس خوب بگیریم نیز مهم است. گزارش بازار در نظر دارد در شماره های مختلف مجله، تعدادی از ترفندهای عکاسی را برای ثبت عکس های ماندگار، توضیح دهد. نکاتی که برای این شماره […]

مقاله ای در رابطه با اصول عکاسی چهره