Tag Archives: انقلاب دیجیتال


انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی


انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی و پدرکشی! انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی و پدرکشی!جمله معروفی میگوید، انقلاب فرزندان خود را میکشد، اما در مورد صنایع فتوگرافی باید گفت که انقلاب دیجیتالی در حال کشتن پدران خود است.     آگفا که مخفف «شرکت سهامی تولید رنگهای جوهری» است بیش از یکصد سال پیش و در سال ۱۸۶۸ تاسیس شد که در سال ۱۹۰۳ اولین فیلم عکاسی را وارد بازار کرد و باز هم این شرکت آگفا بود که در سال ۱۹۳۶ اولین فیلم رنگی مدرن را به بازار عکاسی ارائه نمود. کنسرن شیمی بایرن در […]

مقاله ای در رابطه با انقلاب دیجیتال در صنعت عکاسی