Tag Archives: زیبایی شناسی در عکاسی


زیبایی شناسی در عکاسی چیست


زیبایی شناسی در عکاسی چیست زیباشناسی در عکاسی زیبا شناسی عکاسی ترکیب دیدگاه بیننده و هنرمند میان زیباشناسی و اخلاق همیشه رابطه مستقیمی برقرار است. هر دو شاخه هایی از فلسفه اند، اما قالب متشکل علم، زیبایی است و چگونگی کاربرد آن را بایدها و نبایدهای اخلاقی مشخص می کند. از طرف دیگر هر دو مورد توجه افلاطون و ارسطو قرار گرفته اند. همچنین هم اخلاق و هم زیباشناسی در عکاسی ظهور پیدا می کنند. ارسطو یکی از بزرگ ترین متفکران همه اعصار است و فیلسوفی است که همچنان بر قله های عظمت و اهمیت نشسته است. او که به […]

مقاله ای در رابطه با زیبایی شناسی در عکاسی