Tag Archives: نقش رنگ در عکاسی


نقش رنگ در عکاسی


نقش رنگ در عکاسی رنگ یکی از ارزشمندترین ابزارهای ما در ترکیب بندی به شمار می رود. اما اغلب اهمیت آن از سوی عکاسان نادیده گرفته می شود. رنگ ها و تن های مختلف رنگی از قابلیت انتقال احساسات و عواطف متفاوت برخوردارند، بنابراین نحوه ی بکارگیری رنگ در عکس ها می تواند بر واکنش و احساس افراد نسبت به عکس های شما تاثیر بگذارد. در این جا می کوشیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان از رنگ برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب بهره گرفت؟ چرخه رنگ قبل از هر چیز اجازه بدهید با چرخه ی […]

مقاله ای در رابطه با چرخه ی رنگ در عکاسی