Tag Archives: نقش سنسور در دوربین در عکاسی


نقش سنسور در دوربین در عکاسی


نقش سنسور در دوربین در عکاسی چرا سایز سنسور تصویر دوربین اهمیت دارد؟ سایز سنسوری که در نهایت یک دوربین عکاسی تعیین می کند، میران نوری است که آن دوربین برای ایجاد یک تصویر استفاده می نماید. در شرایط بسیار ساده، سنسورهای تصویری (معادل دیجیتالیِ فیلمی که ممکن است پدر شما در دوربینش استفاده کرده باشد) شامل میلیون ها نقطه حساس به نور به نام فتوسایتس (photosites) هستند که برای ضبط اطلاعات مربوط به آنچه که از طریق لنز دیده می شود، مورد استفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل است که یک سنسور بزرگتر اطلاعات بیشتری نسبت به یک […]

مقاله ای در رابطه با نقش سنسور در دوربین در عکاسی