Tag Archives: نما در عکاسی


انواع نما در عکاسی


انواع نما در عکاسی نما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از فیلم که در آن ، دوربین دوربین بدون خاموش شدن ، یک برداشت مستمر داشته است. نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست ، زیرا هر برداشت ممکن است دستخوش تدوین شود و دقیقا آن چیزی نباشد که بر پرده ظاهر می شود. نماها را معمولا بر اساس موارد زیر دسته بندی می کنند : فاصله میان دوربین و سوژه ( به ویژه شخصیت ) نمای خیلی دور ( Extreme Long Shot ) نمایی که از فاصله خیلی دور […]

مقاله ای در رابطه با انواع نما در عکاسی