Tag Archives: How to shoot a concert


نحوه عکاسی از کنسرت


نحوه عکاسی از کنسرت بار ها پیش آمده که مردم به کنسرت ها رفته و از موسیقی و فضا لذت برده اند ولی موفق نشدند عکس های خوبی بگیرند. عواملی چون محیط کم نور به همراه نورپردازی های مصنوعی غیر قابل پیش بینی کنسرت و جمعیت حاضر عکاسی از کنسرت را چالش برانگیز می کنند. در ادامه به نکاتی اشاره می کنیم که عکاسی شما در کنسرت را ارتقا خواهند داد. !یک هشدار قبل از شروع قبل از اینکه به نکات آموزشی بپردازیم، لطفا به بلیطی که تهیه نموده اید یا وب سایت فروشنده بلیط ها مراجعه نمایید. چراکه عکاسی […]

مقاله ای در رابطه با نحوه عکاسی از کنسرت