Tag Archives: lines in photography


خطوط هادی در عکاسی


خطوط هادی در عکاسی زمانی ک به یک عکس نگاه می کنیم چشمان ما وارد یک سفر بصری میشوند و مسیر این سفر بصری از طریق دنبال کردن خطوط تصویر مشخص میشود. خطوط نه تنها حرکت را داخل قاب دیکته میکنند بلکه تصویر را نیز متعادل می کنند. خطوط هادی در ترکیب بندی خطوط در کنار نور، سایه، بافت، شکل وفرم المان های اساسی هر تصویر است، و در تمام عکس ها وجود دارند و نه فقط در تصویر بلکه در همه جای کادر عکس وجود دارند. ما توسط خطوط محصور شده ایم، به عنوان یک عکاس باید از آن […]

مقاله ای در رابطه با خطوط هادی در عکاسی