Tag Archives: What is rhythm in photography


ریتم در عکاسی چیست


ریتم در عکاسی چیست کلمه ریتم با تکرار ارتباط مستقیم دارد ، ریتم عبارت است از : تکرار هر گونه شکل، رنگ، موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین. انسان خود را با ریتم های گوناگون طبیعت هماهنگ ساخته مانند: ریتم شب و روز این ریتم های ممتد و تکراری، در حقیقت منشا ادراک زندگی است که در آثار هنری انعکاس می یابد. در بین هنرها، ریتم در هنر موسیقیایی نمود بالایی دارد. در واقع موسیقی چیزی جز ریتم های مختلف نیست. ریتم یکی از عناصر بصری است، در تمام رشته های هنرهای تجسمی، مورد استفاده هنرمندان قرار […]

مقاله ای در رابطه با ریتم در عکاسی